Instagram

Follow Me!

Regulamin Konkursu Wygraj blender

1. Organizator i sponsor konkursu
1.1. Organizatorem i sponsorem konkursu Wygraj blender jest vitamoc.pl.
1.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

2. Uczestnictwo w konkursie
2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
2.2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2.3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
2.4. W Konkursie mogą brać udział osoby, które umieszczą komentarz wraz z adresem e-mail (adres e-mail do wiadomości organizatora konkursu) pod wpisem konkursowym.

3. Czas trwania konkursu
3.1. Konkurs trwać będzie od dnia 12.01.2017 r. od godz. 07:00 do dnia 22.01.2017 r. do godz. 23:59.
3.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24.01.2017 r. we wpisie konkursowym.
3.3. Laureat konkursu ma obowiązek w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przekazać organizatorowi dane niezbędne do wysyłki nagrody. Jeśli laureat nie odpisze na wiadomość e-mail z prośbą o adres do wysyłki, to organizator wybierze kolejnego zwycięzcę.

4. Uczestnicy konkursu
4.1. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zrealizowania zadania konkursowego oraz zgody na niniejszy regulamin.
4.2. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe pod wskazanym wpisem konkursowym na blogu agataberry.pl.
4.3. W Konkursie można wziąć udział jednokrotnie.
4.4. Umieszczenie komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe pod wpisem konkursowym na blogu agataberry.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszy regulamin.
4.5. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

5. Zasady wyłonienia zwycięzców i nagrody
5.1. Jury Konkursu (autorka bloga www.agataberry.pl) wybierze jednego laureata, którego odpowiedź na zadanie konkursowe (W jaki sposób blender Perfect Smoothie Vitality mógłby pomóc Ci zdrowo żyć?) będzie najciekawsza i najbardziej wartościowa według jej przekonania.
5.2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.
5.3. Osobą odpowiedzialną za wysyłkę nagrody jest sponsor Konkursu – sklep vitamoc.pl.
5.4. Nagrodą w Konkursie jest jeden z trzech blenderów wysokoobrotowych: Perfect Smoothie Vitality, Smart Smoothie Vitality lub Perfect Smoothie – rodzaj blendera wybiera uczestnik w zadaniu konkursowym.

6. Postanowienia końcowe 
6.1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w zgłoszeniu do konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z uczestnikiem.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani na blogu www.agataberry.pl, a zmiany obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi.
6.4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).